هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت تولید کننده می بایست اهمیت اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید کلیدی اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقا اقتدار هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای ارتقا شتاب و توان ماشین مورد به کارگیری قرار می گیرد ، برای این که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید این مورد یکی از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن اتفاق میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت سخت و مستضعف به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که ارزش خودرو بالا میرود و اشخاص توانایی خرید یک ماشین پرقدرت و حیاتی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو نیز میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و تولید همین قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از حیث جنس و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میگردند و پروسهی انجام همین واقعه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، مضاعف سرعت بالا و آسانتر است و این مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.