فروش انواع اسباب بازی و وسایل کودکانه – رنگ به رنگ

وجود هزاران اسباب و اثاث بازی مختلف در کنار یکدیگر خیر فقط به جهت کودکان بلکه برای بزرگترها هم می تواند گیج کننده باشد. همین خلاء دستکم ۶۵درصدی که در بازار وجود داراست به وسیله موسسات دانشبنیان پُر میگردد و بههمین خواسته ما تفاهمنامهای اهمیت معاونت علمی ریاست جمهوری انعقاد کردهایم. مردمان از وقتی که باخبر شدند از چه روزی در این مکان نمایشگاه برقرار میگردد اهمیت ما یار بودند و بسیار پیگیری میکردند که چه مناطق و آیتمهایی را در نمایشگاه مدنظر قرار دادهایم. کودکان برای بازی کلیدی اشکال لوازم بازیها و به کار گیری از تخیل خود به فرصتهای زیادی نیاز دارند. او افزود: محصولات ما امروز قابلیت صادرات به بیرون ایران را دارا هستند ولی به نظر میرسد که بایستی موضوع سنخیت اسباببازیها اهمیت فرهنگ و تمدن خودمان را اکثر درنظر بگیریم. نوری حیاتی سپاس از معلمان، دانشآموزان و اولیا که در این روزها از برگزاری حضوری کلاس های درس حمایت کرده اند، عنوان کرد: حساس حضور دانشآموزان، ما می تونیم نمایشگاه اسباببازی را به اقصی نقاط میهن و دیگر استانها ببریم و همین روی داد را به صورت جشنوارههای منطقهای برگزار نماییم تا نیز مانند یک آموزشگاه باشد و نیز حساس راهاندازی شرکتهای علم بنیان، شرکتهای خارجی نیز در جشنواره حضور پیدا کنند و به این روش محصولات تولیدکنندگان داخلی و علی الخصوص شرکتهای علم بنیان را به کشورهای خارجی صادر کنیم. وبه گفته وزیر آموزش و پرورش، شرکتهای دانشبنیان هم در میان غرفهداران حضور دارا‌هستند که این نیز از نقاط قوت نمایشگاه است. در پایان مراسم افتتاحیه، یوسف نوری وزیر آموزشوپرورش، مهدی علیاکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آیدین مهدیزاده دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباببازی و دیگر مدیران حاضر در مراسم، حساس حضور دو نوجوان اهمیت پوشش محلی لری، روبان افتتاح جشنواره را قیچی کردند و آنگاه به بازدید از ۱۰۰ غرفه حاضر در نمایشگاه اسباببازی پرداختند. اگر برنامه های جشنواره توسط رسانهها منعکس و نظر ها به همین سمت جلب شود، مردم نیز با خبر شده و به وبگاه خرید و فروش اثرها یا نمایشگاه در کانون مراجعه می کنند و فروش محصولات هم از همین روش بخش اعظم می شود. وزیر آموزش و پرورش حیاتی اشاره به تاثیرگذاری چنین رویدادهایی، اظهار کرد: بدون شک و تردید برگزاری رویداهایی مانند نمایشگاه و بازار فروش اسباببازی جشنواره ملی اسباببازی، میتواند به جهت نظام آموزشی و دانشآموزان ما نیز اثر گذار باشد. ما هم از روش بخشهای متعدد علی الخصوص بخش منطقهای با ۱۳ مرزوبوم رابطه داریم. او درباره راهکارهای صادرات اسباببازی به خارج از ایران تیتر کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بایستی اهمیت کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. دوسال می باشد که منتظر همین هستیم که مسئولان و مردمان برای همین موضوع، کنار هم خاطرهای را رقم بزنند که درخور اسم ایران، تولیدکنندگان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزشوپرورش اسباب بازی کارتون مجموعه شب نقاب مرزوبوم باشد.