دریچه سقفی – محصولات تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش در پارس سنتر

دریچه آمسترانگ تایل معمولا برای انتقال هوای رفت آیتم به کارگیری می باشند. این جور روزنه هم به جهت هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل به کار گیری می باشد، اما به رخ کارگزاری پایین سقف. روزنه خطی 30 جايگاه در دو گونه یکطرفه و دوطرفه ایجاد می گردد که دسته یکطرفه آن جهت کاربرد در نصیب پیشانی دیوار و یا سقف کنار دیوار جانبی و نوع دو طرفه آن در سقف دور از دیوارهای جانبی مورد استفاده قرار میگیرند. این مدل از روزنه های خطی با مرحله اثرگذار مطلوب و افت فشار قلیل است. اهمیت استعمال از گونه های متفاوت روزنه در این تایل ها می قدرت سرمشق های جریان گزینه نیاز را جهت تهویه هر چه خوب تر فضا به وجود آورد. همچنین امکان قرارگیری انواع مختلف دریچه از قبیل سقفی گرد تخت ، اشکال روزنه های کلاف دورباز و کلاف پهن داخل صفحه ها آلومینیومی مطابق تایل های آرمسترانگ وجود دارد. چنانچه بخواهیم توضیح کلی راجع به این گونه روزنه بگوییم، جهت در اختیار گرفتن مسیر هوا و پرهیز از داد و فریاد هوا در خروجی نتورک رفت و همینطور ورودی نتورک بازگشت مورد به کارگیری قرار می گیرد. دریچه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای محل ورود از سقف بهیک جهتِ خاص به کاربرد میرود، درواقع دریچه سقفی یکطرفه دارای پرّههای اُریپ، هوای خروجی از دهانه انشعاب کانال را لزوماً بهیک مسیرِ خاص سوق دهی مینماید. دارای دقت به پروفیل پره آیتم به کار گیری در روزنه های خطی 30 سکو دسته های متفاوتی نظیر دریچه های خطی 30 جايگاه دو طرفه قابل ساخت می باشند. دریچه های خطی 30 مرتبه دو طرفه عموما بر روی سقف در سقف بدور از دیوارهای جانبی آیتم استعمال قرار میگیرند. میتوان از دریچههای خطی در دهش یا مکش (تخلیه یا رجوع هوا)، روی دیوار یا سقف و حتی بر روی کنج دیوارها استعمال کرد. روزنه سقفی چهارطرفه نیز می تواند جهتِ دمشِ و نیز جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که برای مکش بکاربرده می گردد لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه نیز میتواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و نصب شود و نیز می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه می بایست بوسیله یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. ساختار این دریچه ها بگونه ای می باشد و که تعدیل هوا از کل جهات آن قابلیت و امکان پذیر می باشد و همین روزنه می توان به تیتر دمش و مکش هم استعمال کرد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط مهم دریچه سقفی گرد تخت وب وبسایت خویش باشید.